دوره رایگان شکرگزاری

دوست خوبم سلام

به دوره آنلاین شکرگزاری خوش آمدید، به شما تبریک می گویم که تصمیم گرفتید فراوانی، سلامتی و حال خوب را به زندگی خودتان وارد کنید. این دوره شامل ۲۸ قسمت می باشد که هر روز یک قسمت از آن در این صفحه قرار می گیرد.

از شما خواهش می کنم فایل هر روز را در همان روز گوش کنید و تمرینات مربوط به آن را انجام دهید و اجازه دهید شکرگزاری بخشی از زندگی تان شود.

 

دانلود دوره شکرگزاری-روز اول 

دانلود دوره شکر گزاری-روز دوم

دانلود دوره شکرگزاری-روز سوم

دانلود دوره شکرگزاری-روز چهارم

دانلود دوره شکرگزاری-روز پنجم

دانلود دوره شکرگزاری-روز ششم

دانلود دوره شکرگزاری-روز هفتم

دانلود دوره شکرگزاری-روز هشتم

دانلود دوره شکرگزاری-روز نهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز دهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز یازدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز دوازدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز سیزدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز چهاردهم

دانلود دوره شکرگزاری- روز پانزدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز شانزدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز هفدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز هجدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز نوزدهم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیستم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و یکم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و دوم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و سوم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و چهارم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و پنجم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و ششم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و هفتم

دانلود دوره شکرگزاری-روز بیست و هشتم